Zdroj: http://www.kpg.fapz.uniag.sk/index.php?a=36  •  Vydané: 23.2.2011 16:26  •  Autor: Jirko

VEGA 1/0300/11 - Vlastnosti pôd vo vinohradníckych oblastiach Slovenska ako základ pre "terroir“

Číslo projektu: VEGA 1/0300/11

ANOTÁCIA
Základnou podmienkou pre optimálne využívanie, zlepšovanie a ochranu pôdy sú všestranné vedomosti o jej vývoji, dynamike pôdnych vlastností a formovanie úrodnosti. V súčasnosti sa pozornosť mnohých vedeckých tímov sústreďuje práve na štúdium zmien parametrov úrodnosti pôd pod vplyvom prirodzených alebo antropogénnych faktorov. Zakladanie vinohradov a pestovanie viniča na našom území má dlhodobú tradíciu. Jeho agrotechnika je v závislosti od spôsobu hospodárenia pomerne dobre rozpracovaná. Samozrejme, každý pozitívny resp. negatívny zásah do pôdneho prostredia sa v ňom odzrkadľuje. Zámerom tohto projektu je preto kvantifikovať a posúdiť chemické vlastnosti pôd a ich štruktúrneho stavu v rodiacich vinohradoch. Určiť vzájomné vzťahy medzi chemickými ukazovateľmi a parametrami stability a vodoodolnosti štruktúry pôdy v závislosti od zvoleného systému hospodárenia. Navrhnúť konkrétne opatrenia vedúce k trvalo udržateľnej produkcii viniča v konkrétnych vinohradníckych oblastiach.

Vedúci projektu:
Ing. Vladimír Šimanský, PhD.

Zástupca vedúceho:
doc. Ing. Erika Tobiašová, PhD.