Zdroj: http://www.kpg.fapz.uniag.sk/index.php?a=37  •  Vydané: 3.3.2011 12:06  •  Autor: Jirko

Publikačná činnosť

Kováčik, P. - šimanský, V. - bobková, a. 2002. Zmeny hladín hydrolyzovateľného dusíka vo fluvizemi glejovej počas vegetácie jačmeňa jarného. In Aktuálne problémy riešené v poľnohospodárstve. Nitra : SPU, 2002, s. 136-139.

Tobiašová, e. - zaujec, a. - šimanský, v. 2003. Influence of biostimulators on decomposition of wheat and rape residues. In Humic Substances in Ecosystems 5. Dusniky:, University of Technology and Agriculture, 2003, p. 127-132.

šimanský, v. 2003. Testovanie vplyvu biopreparátov na rozklad rastlinných zvyškov. In IX. Vedecká konferencia študentov a doktorandov. Nitra : SPU, 2003, s. 87-88.

šimanský, v. 2003. Vplyv biopreparátov na rozklad rastlinných zvyškov. In Študentská vedecká konferencia. Bratislava : Slovenská akadémia vied a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, 2003, s. 144.

kováčik, p. - lysiová, d. - šimanský, v. 2003. Neharmonická výživa a jej prejavy na záhradných plodinách. In Celoštátny odborný seminár zeleninárov Slovenska (s medzinárodnou účasťou). Nitra : Agroinštitút, 2003, s. 87-88.

zaujec, a - šimanský, v. 2003. The changes of soil organic carbon under two farming systems. In Practical solution for managing optimum C and N content in agricultural soils II. Prague : Research institute of crop production and Czech agricultural universityand Matrin Luther Universität (Halle-Wittemberg), 2003, p. 119.

zaujec, a. - šimanský, v. - tobiašová e. 2003. The influence of biopreparates on mineralisation rates of plant residues in two soil. In Practical solution for managing optimum C and N content in agricultural soils II. Prague : Research institute of crop production and Czech agricultural universityand Matrin Luther Universität (Halle-Wittemberg), 2003, p. 120.

Tobiašová, e. - šimanský, v. 2003. Transformation of plant residues and biostimulators effects. In Humic Substances in Ecosystems 5 (Abstracts). Dusniky : University of Technology and Agriculture - Bydgoszcz (Poland), 2003, p. 28.

zaujec, a. - šimanský, v. - Tobiašová, e. 2003. Vplyv obrábania a biostimulátora Trichomil na chemické vlastnosti hnedozeme pri pestovaní cukrovej repy. In V. Celoslovenská vedecká repárska konferencia (s medzinárodnou účasťou). Nitra : SPU, 2003, s. 134-138.

zaujec, a. - šimanský, v. - Tobiašová, e. 2003. Vplyv rôzneho obrábania hnedozeme pri pestovaní cukrovej repy na pôdnu organickú hmotu. In V. Celoslovenská vedecká repárska konferencia (s medzinárodnou účasťou). Nitra : SPU, 2003, s. 145-148.

Zaujec, A. - Šimanský, V. - Tobiašová, E. 2005. The influence of biostimulators on decomposition of plant residues and dynamics of total and labile C and N fraction. In Humic Substances in Ecosystems 6. (Abstracts). Dostupné na internete: <http://www.sci.vupu.sk/aktualita/abstrakt_rd.doc>

Szombathova, N. - Chlpik, J. - Simansky, V. 2005. Soil organic matter as an indicator of soil genesis. In Humic Substances in Ecosystems 6. (Abstracts). Dostupné na internete: <http://www.sci.vupu.sk/aktualita/abstrakt_rd.doc>

Zaujec, A. - Šimanský, V. - Tobiašová, E. 2005. The influence of biostimulators on decomposition of plant residues and dynamics of total and labile C and N fraction. In Humic Substances in Ecosystems 6. Bratislava : VÚ POP, 2005, pp. 211- 214.

Szombathova, N. - Chlpik, J. - Simansky, V. 2005. Soil organic matter as an indicator of soil genesis. In Humic Substances in Ecosystems 6. Bratislava : VÚ POP, 2005, pp. 176-180.

Szombathová, N.- Zaujec, A. - Chlpík, J. - Šimanský, V. 2005. Chemické vlastnosti pôdy trávneho a  lesného ekosystému v Arboréte Mlyňany. In VII. zjazd Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV. Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2005, s. 78 - 82.

Šimanský, V. - Zaujec, A. -Tobiašová, E. 2006. Vplyv biostimulátora Trichomil na transformačné procesy. In Biotechnology 2006 [CD-ROM]. České Budějovice : Scientific Pedagogical Publishing, 2006, s. 1050-1052. ISBN: 8085645-53-X.

Šimanský, V. - Zaujec, A. -Tobiašová, E. 2006. Vplyv biostimulátora Beta-Liq na transformačné procesy pozberových zvyškov pšenice letnej formy ozimnej a kapusty repkovej pravej. In Biotechnology 2006 [CD-ROM]. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2006, s. 1053-1055. ISBN: 8085645-53-X.

ZAUJEC, A. - CHLPÍK, J. - TOBIAŠOVÁ, E. - ŠIMANSKÝ, V. - MRAŽÍKOVÁ, M. 2006. Fyzikálne a chemické vlastnosti vinohradníckej pôdy v Tokaji. In Tokajské vinohradníctvo na Slovensku ´05: VI. Odborný seminár, 2005. Nitra : SPU, 2006, s. 24-35.

ZAUJEC, A. - CHLPÍK, J. - ŠIMANSKÝ, V. - MRAŽÍKOVÁ, M. 2006. Kvalitatívne zmeny pôd v Tokajskej oblasti - antropicky ovplyvneného územia. In Pedogeneze a kvalitativní změny půd v podmínkách přírodních a antropicky ovplivněných území : Sborník abstraktů z 11. pedologických dnů. Kouty nad Desnou : UP a ČPS, 2006, s. 19.

SZOMBATHOVÁ, N. - CHLPÍK, J. - ŠIMANSKÝ, V. 2006. Fyzikálne vlastnosti pôdy v Arboréte Mlyňany SAV. In Pedogeneze a kvalitativní změny půd v podmínkách přírodních a antropicky ovplivněných území : Sborník abstraktů z 11. pedologických dnů. Kouty nad Desnou : UP a ČPS, 2006, s. 47.

ŠIMANSKÝ, V. - ZAUJEC, A. - CHLPÍK, J. - MRAŽÍKOVÁ, M. 2006. Pôdna štruktúra černozemí Podunajskej nížiny. In Pedogeneze a kvalitativní změny půd v podmínkách přírodních a antropicky ovplivněných území : Sborník abstraktů z 11. pedologických dnů. Kouty nad Desnou : UP a ČPS, 2006, s. 70.

ZAUJEC, A. - CHLPÍK, J. - ŠIMANSKÝ, V. - MRAŽÍKOVÁ, M. 2006. Kvalitatívne zmeny pôd v Tokajskej oblasti - antropicky ovplyvneného územia. In Pedogeneze a kvalitativní změny půd v podmínkách přírodních a antropicky ovplivněných území : Sborník referátů z 11. pedologických dnů [CD-ROM]. Kouty nad Desnou : UP a ČPS, 2006, s. 69-74.

SZOMBATHOVÁ, N. - CHLPÍK, J. - ŠIMANSKÝ, V. 2006. Rozdiely v pôdnych vlastnostiach pod porastmi javorov v prirodzenom a urbárnom ekosystéme. In Pedogeneze a kvalitativní změny půd v podmínkách přírodních a antropicky ovplivněných území : Sborník referátů z 11. pedologických dnů [CD-ROM]. Kouty nad Desnou : UP a ČPS, 2006, s. 237-241.

KOVÁČIK, P. - CHLPÍK, J. - BARCAJOVÁ, M. - ŠIMANSKÝ, V. 2006. Vplyv nepriamych hnojív na niektoré parametre pôdy. In Pedogeneze a kvalitativní změny půd v podmínkách přírodních a antropicky ovplivněných území : Sborník referátů z 11. pedologických dnů [CD-ROM]. Kouty nad Desnou : UP a ČPS, 2006, s. 288-292.

ŠIMANSKÝ, V. - ZAUJEC, A. - CHLPÍK, J. - MRAŽÍKOVÁ, M. - SZOMBATHOVÁ, N. - KOVÁČIK, P. 2006. Pôdna štruktúra černozemí Podunajskej nížiny. In Pedogeneze a kvalitativní změny půd v podmínkách přírodních a antropicky ovplivněných území : Sborník referátů z 11. pedologických dnů [CD-ROM]. Kouty nad Desnou : UP a ČPS, 2006, s. 355-358.

MRÁŽIKOVÁ, M. - ZAUJEC, A. - ŠIMANSKÝ, V. 2006. The physical and hydrophysical propherties of vineyard in Tokaj region. In IV. Medzinárodní vědecká konference: zborník abtraktov. Brno : MZLU, 2006, s. 39-40.

GONET, S. S.- DEBSKA, B.- DZIAMSKI, P.- ŠIMANSKÝ, V.- MIATKOWSKI, Z.: Wpływ sposobu zagospodarowania gleb na właściwości materii organicznej. In: Zeszyty naukowe południowo- Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa, Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie, Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego Oddział w Rzeszowie, 2006, č.8, s.57- 58. ISSN 1642-3828

ZAUJEC, A. - ŠIMANSKÝ, V. 2006. Vplyv biostimulátorov rozkladu rastlinných zvyškov na pôdnu štruktúru a  organickú hmotu pôdy. Vedecká monografia. Nitra : SPU, 2006. 112 s. ISBN 80-8069-779-5.

ŠIMANSKÝ. V. 2006. Vlastnosti organickej hmoty pôdy a stabilita pôdnych agregátov. Dizertačná práca, Nitra : SPU, 133 s.

ŠIMANSKÝ, V. - TOBIAŠOVÁ, E. - CHLPÍK, J. 2006. Influence of tillage system and fertilization on soil structure stability and chemical properties of Haplic Luvisol. In Acta Phytotechnica et zootechnica, vol. 9, 2006. 3, p. 75-80.

ŠIMANSKÝ, V. - TOBIAŠOVÁ, E. - ZAUJEC, A. 2007. Vplyv obrábania na stabilitu pôdnej štruktúry vo vzťahu ku kvantite a kvalite pôdnej organickej hmoty. In Agrochémia. roč. XI. (47), 2007, č. 1, s. 27-30.

ŠIMANSKÝ, V. 2007. Influence of tillage systems on quantity and quality of soil organic matter in sugar beet farming system. In Humic substances in ecosystems 7 (Abstracts). Bachotek : NCU (Poland), 2007, p. 31.

ŠIMANSKÝ, V. - ZAUJEC, A. 2007. Changes in total carbon contents and its forms after application of crop residues and bio-stimulators in Haplic Chernozems. In Humic substances in ecosystems 7 (Abstracts). Bachotek : NCU (Poland), 2007, p. 31.

SZOMBATHOVÁ, N. - ŠIMANSKÝ, V. 2007. Soil organic mater in Urban area Nitra and in nature reserve Arboretum Mlyňany. In Humic substances in ecosystems 7 (Abstracts). Bachotek : NCU (Poland), 2007, p. 34.

ZAUJEC, A. - ŠIMANSKÝ, V. - BABULICOVÁ, M. - MRAŽIKOVÁ, M. 2007. The influence of different crop rotations on soil organic matter and respiration activity. In Practical solution for managing optimum C and N content in agricultural soils IV (Book of Abstracts). Prague : Research institute of crop production, 2007, p. 87.

ZAUJEC, A. - ŠIMANSKÝ, V. 2007. Pôdna štruktúra a organická hmota v černozemiach SR. In Pôda v modernej informačnej spoločnosti (zborník abstraktov). Bratislava : VÚPOP, 2007, s. 67.

ŠIMANSKÝ, V. - KOVÁČIK, P. 2007. Determinácia pedologických parametrov pôdy aplikáciou nepriamych hnojív. In Výživa rostlin a její perspektivy, Brno : MZLU, 2007, s. 194-197.

ZAUJEC, A. - ŠIMANSKÝ, V. - BABULICOVÁ, M. - MRAŽIKOVÁ, M. 2007. The influence of crop rotations on soil organic matter and respiration activity. In 27th Congress of Polish soil science society (Abstracts). Warsaw : MNSW and KGChR, 2007, p. 454.

ŠIMANSKÝ, V. - CHLPÍK, J. - NÁDAŠSKÝ, J. - NOVÁK, J. 2007. Geologicko-pedologická charakteristika kambizemí horských pasienkov, In Súčasnosť a perspektívy krmovinárskeho výskumu a vzdelávania v multifunkčnom využívaní krajiny. Nitra : SPU, 2007, p. 21-25.

ŠIMANSKÝ, V. - TOBIAŠOVÁ, E. 2007. Quantity and quality of soil organic matter with dependence on tillage systems and applied biopreparates in sugar beet farming system. In Agriculture (Poľnohospodárstvo). Vol. 53, 2007, 3, p. 141-148.

ŠIMANSKÝ, V. - TOBIAŠOVÁ, E. - ZAUJEC, A. 2007. Influence of soil organic matter on aggregate stability of chernozems. In Phytopedon (Bratislava). Vol. 6, 2007, 1, p. 25-29.

ŠIMANSKÝ, V. 2007. Zmeny chemických vlastností, kvantity a kvality humusu a štruktúry pôdy vplyvom rôznych spôsobou obrábania. In Naše Pole. roč. XI, 2007, 11, s. 29-30.

ŠIMANSKÝ, V. 2007. Influence of different tillage systems on quantity and quality of soil organic matter in Haplic Luvisols under sugar beet farming system. In Humic substances in ecosystems 7. Toruń : Nicolaus Copernicus University and Polish Humic Substances Society, 2007, s. 57-60.

ŠIMANSKÝ, V. - ZAUJEC, A. 2007. Changes in organic carbon forms content after application of crop residues and bio-stimulators in Haplic Chernozems. In Humic substances in ecosystems 7. Toruń : Nicolaus Copernicus University and Polish Humic Substances Society, 2007, s. 25-29.

SZOMBATHOVÁ, N. - ŠIMANSKÝ, V. 2007. Soil organic mater in Urban area Nitra and in nature reserve Arboretum Mlyňany. In Humic substances in ecosystems 7. Toruń : Nicolaus Copernicus University and Polish Humic Substances Society, 2007, s. 51-55.

ZAUJEC, A. - ŠIMANSKÝ, V. - CHLPÍK, J. - SZOMBATHOVÁ, N. - TOBIAŠOVÁ, E. - MRAŽÍKOVÁ, M. - HORVÁTOVÁ, M. 2007. Soil organic matter in Tokaj vineyards. In Humic substances in ecosystems 7. Toruń : Nicolaus Copernicus University and Polish Humic Substances Society, 2007, s. 65-72.

GONET, S. S.- DEBSKA, B.- DZIAMSKI, P.- ŠIMANSKÝ, V.- MIATKOWSKI, Z. 2007. Wpływ uprawy topoli (Populus sp.) na właściwości materii organicznej gleb. In: Zeszyty problemowe postepów nauk rolniczych, 520, 2007, p.605-610.

ŠIMANSKÝ, V. - TOBIAŠOVÁ, E. - CHLPÍK, J. 2008. Soil tillage and fertilization of Orthic Luvisol and their influence on chemical properties, soil structure stability and carbon distribution in water-stable macro-aggregates, In Soil & Tillage Research, Vol. 100, 2008, N. 1-2, p. 125-132.

ZAUJEC, A. - ŠIMANSKÝ, V. 2008. Pôdna štruktúra a organická hmota v černozemiach SR. In Pôda v modernej informačnej spoločnosti [CD-ROM]. Bratislava : VÚPOP, 2008, s. 780-788. ISBN 978-80-89128-44-0.

SZOMBATHOVÁ, N. - LABUDOVÁ, S. - ZAUJEC, A. - ŠIMANSKÝ, V. 2008. Vybrané fyzikálne a chemické vlastnosti pôdy pod porastmi dubov, smrekov a trávnym porastom v prírodnej rezervácii Arborétum Mlyňany, In Acta hortuculturae et regiotecturae, Vol. 11, 2008, N. 1, p. 1-5.

SZOMBATHOVÁ, N. - LUSTER, J. - BEBSKA, B. - ZAUJEC, A. - MACÁK, M. - ŠIMANSKÝ, V. - TOBIAŠOVÁ, E. 2008. DTA and fluorenscence spectra of humic acids as indicators of human influence on soil. In Chemické listy S, 102, 2008, s. 463-464.

TOBIAŠOVÁ, E. - TÓTH, T. - ŠIMANSKÝ, V. 2008. Determination of changes in soil organic matter content through carbon and nitrogen labile fractions. In Chemické listy S, 102, s. 491-492.

ŠIMANSKÝ, V. - TOBIAŠOVÁ, E. 2008. Môžeme pozitívne ovplyvniť pôdnu štruktúru v rodiacom vinohrade správnym hospodárením? In Sady a vinice. Vol. 3, 2008, N. 4, s. 22-23.

ŠIMANSKÝ, V. - TOBIAŠOVÁ, E. 2008. Distribúcia uhlíka vo vodoodolných agregátoch v závislosti od spôsobov obrábania a hnojenia pôdy. In Ochrana a manažment poľnohospodárskej krajiny. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2008, s. 96-102.

TOBIAŠOVÁ, E. - ŠIMANSKÝ, V. 2008. Organická hmota ako indikátor trvale udržateľného rozvoja agroekosystémov. In Ochrana a manažment poľnohospodárskej krajiny. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2008, s. 165-171.

ŠIMANSKÝ, V. - TOBIAŠOVÁ, E. - ŠIMANSKÁ, A. 2008. Physical properties of Haplic Luvisol under different farming systems and crop rotations, In Agriculture (Poľnohospodárstvo). Vol. 54, 2008, N. 3, p. 131-137.

ŠIMANSKÝ, V. - LOŽEK, O. - TOBIAŠOVÁ, E. - ŠIMANSKÁ, A. 2008. Utilization of mineral nutrition applied to soil and on leaf in grape-vine growing, In 3-rd. International scientific horticultural conference (abstracts) [CD-ROM]. Nitra : FZKI-SPU, 2008.

MRAZIKOVA, M. - ZAUJEC, A. - CHLPIK, J. - ŠIMANSKÝ, V. 2008. Soil compaction in vineyards of Slovakia. In: Eurosoil 2008. Soil - Society - Environment. Vienna: University of Natural Resources and Applied Life Sciences (BOKU), 2008, pp. 296. ISBN 978-3- 902382-05-4.

TOBIAŠOVÁ, E. - ŠIMANSKÝ, V. 2008. Orthic Luvisol parameters in spring barley (Hordeum vulgare L.) farming system, In Acta Agronomica Óvariensis. Vol. 50, 2008, N. 2, p. 17-26.

ŠIMANSKÝ, V. - CHLPÍK, J. - NÁDAŠSKÝ, J. - NOVÁK, J. 2008. Geological and pedological characterization of Eutric Cambisols in alpin upland clear-cut area (abstract), In Journal of Central European Agriculture. Vol. 9, 2008, N. 4, p. 842.

ŠIMANSKÝ, V. - KOVÁČIK, P. - BARCAJOVÁ, M. 2008. Nepriame hnojivá a ich dopad na kvantitu a kvalitu pôdnej organickej hmoty. In Acta phytotechnica et zootechnica, vol. 11, 2008. 3, p. 78-80.

ŠIMANSKÝ, V. - TOBIAŠOVÁ, E. 2009. Aj pestovanie stolových odrôd viniča hroznorodého si vyžaduje racionálny prístup k výžive, In Vinič a víno. roč. 9, 2009, č. 1, s. 6-7.

SZOMBATHOVÁ, N. - SUPUKA, J. - ŠIMANSKÝ, V. - TOBIAŠOVÁ, E. 2009. Ecological condictions of selected woody plants in the urban area Nitra. In Ekológia (Bratislava). Vol. 28, 2009, No. 1, pp. 82-93.

ŠIMANSKÝ, V. - TOBIAŠOVÁ, E. - ŠIMANSKÁ, A. 2009. Má foliárna aplikácia minerálnych hnojív svoje opodstatnenie pri pestovaní viniča? In Sady a vinice. Roč. 4, 2009, č. 1, s. 28-29.

TOBIAŠOVÁ, E. - ŠIMANSKÝ, V. 2009. Kvantita a kvalita pôdnej organickej hmoty vo vzťahu k obrábaniu pôdy. In Naše Pole. Roč. 13, 2009, č. 3, s. 36.

TOBIAŠOVÁ, E. - ŠIMANSKÝ, V. 2009. Kvantifikácia pôdnych vlastností a ich vzájomných vzťahov  ovplyvnených antropickou činnosťou. Vedecká monografia. Nitra : SPU, 2009. 113 s. ISBN 978-80-552-0196-2.

ŠIMANSKÝ, V. - LOŽEK, O. - TOBIAŠOVÁ, E. - ŠIMANSKÁ, A. 2009. Využitie minerálnej výživy aplikovanej do pôdy a na list pri pestovaní viniča hroznorodého. In Acta horticulturae et regiotectutae. Roč. 12, 2009, mimoriadné číslo, s. 155-158.

TOBIAŠOVÁ, E. - ŠIMANSKÝ, V. 2009. Pozberové zvyšky ako faktor ovplyvňujúci pôdnu organickú hmotu. In Naše Pole. Roč. 13, 2009, č. 9, s. 35-36.

MARKIEWICZ, M. - JANKOWSKI, M. - Šimanský, V. - GONET, S. S. 2009. Organic matter contents and distribution in Chernozem-related soils of Poland and Slovakia. In Humic Substances in Ecosystems 8. (Book of Abstracts). Dostupné na internete: < http://www.kpg.fapz.uniag.sk/konferencia.html>

ŠIMANSKÝ, V. - TOBIAŠOVÁ, E. - JANKOWSKI, M. - MARKIEWICZ, M. 2009. Particle-size distribution and land-use effects on quantity and quality of soil organic matter in different soils of Slovakia and Poland, In Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 55, 2009, N. 3, p. 125-132.

ŠIMANSKÝ, V. - ZAUJEC, A. 2009. Suitable Parameters for Soil Organic Matter Changes Evaluation in Agro-ecosystems, In Folia oecologica, vol. 36, 2009, n. 1, pp.50-57.

KOVÁČIK, P. - ŠIMANSKÝ, V. - ČERNÝ, I. - SHALABY, O. I. 2010. Application of rock wool into soil as a means for its increased resilience against soil fertility depression. In Növénytermelés, vol. 59, 2010 suppl. 2, p. 13 - 16.

ŠIMANSKÝ, V. 2010. Základy pedológie. 1 vyd. Nitra : SPU, 2010. 108 s. ISBN 978-80-552-0404-8.

ŠIMANSKÝ, V. 2010. Pôdny prísušok a spôsoby jeho eliminácie. In Naše pole, Roč. 14, 2010, č. 10, s. 32-33.

ŠIMANSKÝ, V. - HORVATOVÁ, M. 2010. Zrnitostné zloženie a organická hmota vo vybraných pôdnych typoch Slovenska. In Zborník prednášok z VIII. zjazdu Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave, VUPOP, 2010, s. 32-37.

TOBIAŠOVÁ, E. - ŠIMANSKÝ, V. 2010. Pôdna štruktúra v pestovateľskom systéme repy cukrovej. In Listy cukrovarnické a řepařské, roč. 126, 2010, č. 12, s. 432-434. (IF 0,645)

ŠIMANSKÝ, V. - TOBIAŠOVÁ, E. 2010. Impact of tillage, fertilization and previous crop on chemical properties of Luvisol under barley farming system. In Journal of Central European Agriculture, vol. 11, 2010, no. 3, s. 245-254.

Macák, M. - SmatanA, J. - šimanský, v. - Djalović, I. -Demjanová, E. - JUG, D. 2010. Soil tillage and crop management and their impact on sustainability and soil physical characteristics. In 1st International Scientific Conference-CROSTRO. Osijek-Croatia : Croatian Soil Tillage Research Organization, 2010, s. 1-6.