Užívatel

Anketa

Ako dlho zostávate na internáte?
Počet hlasov: 124

Návštevy

Linky

Kategórie: doc.Ing. Juraj Chlpík, PhD

Publikačná činnosť

Vybrané publikácie:
Kvalifikačné práce

CHLPÍK, J. 1999. Nábojová charakteristika vybraných pôdnych typov vo vzťahu k sorpčným vlastnostiam. Dizertačná práca. Nitra. 1999. 70 s.

CHLPÍK, J. : 2005. Psychologické aspekty osobnosti vysokoškolského učiteľa. Záverečná práca z vysokoškolskej pedagogiky a psychológie. Nitra. 2005.  42 s.

CHLPÍK, J.: 2008. Nábojová charakteristika dominantných pôdnych typov Slovenska. Habilitačná práca. Nitra. 2008. 113 s.

Skriptá

HANES, J. – MUCHA,V. – SISÁK, P. – ZAUJEC, A. – CHLPÍK, J.: 1995. Pedológia (praktikum). VES VŠP, Nitra, 1995. 154 s. ISBN 80-7137-195-5

ZAUJEC, A. – CHLPÍK, J. – TOBIAŠOVÁ, E. – SZOMBATHOVÁ, N.: 2002. Pedológia. 1. vydanie . Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2002. 98 s. ISBN 80-8069-090-1

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

TOMÁŠ,J.-VOLLMANOVÁ,A.-TÓTH,T.-LAZOR,P.-LAHUČKÝ,L.-PARILÁKOVÁ,K. - CHLPÍK, J.: Vhodnosť extrakčných činidiel pre stanovenie mobilizovateľných a mobilných foriem ťažkých kovov. In : Chemické listy, Praha, 2004, roč. 98, vol. 8., s. 1064 -1065, ISSN 0009-2770

ZAUJEC, A. – SZOMBATHOVÁ, N. – TOBIAŠOVÁ, E. – CHLPÍK, J.: Characterisation of Humic Substances Extracted from Lignite. In : Chemické listy. S. 3rd Meeting on Chemistry & Life. Brno. Ročník 99. 2005. s. 178 – 179 ISSN 0009-2770

ŠIMANSKÝ, V. - TOBIAŠOVÁ, E. – CHLPÍK, J. 2008. In. Soil Tillage and Fertilization of Orthic Luvisol and Their Influence on Chemical Properties, Soil Structure Stability and Carbon Distribution in Water-stable Macro-aggregates.  In:  Soil & Tillage Research, Vol. 100, 2008, N. 1-2, p. 125-132

SZOMBATHOVÁ, N. – LUSTER, J. – DEBSKÁ, B. – ZAUJEC, A. – MACÁK, M. – ŠIMANSKÝ, V. – TOBIAŠOVÁ, E. – CHLPÍK, J. 2008. DTA and Fluorescence Spectra of Humic Acids as Indicators of Human Influence on Soil. In: Chemické listy (S) 4th meeting on Chemistry and Life. Faculty of Chemistry, Brno, University of technology. Ročník 102. s. 463-464. ISSN 1803-2389

ZAUJEC, A. – ŠIMA, J. - CHLPÍK, J. - SZOMBATHOVÁ, N.– TOBIAŠOVÁ, E. 2008.   13C NMR Spectroscopy of Humic Acids Ectracted from Incubated Plant Residues in Haplic Luvisol.  In: Chemické listy (S) 4th meeting on Chemistry and Life. Faculty of Chemistry, Brno, University of technology. Ročník 102. s. 1200-1201. ISSN 1803-2389

Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

HANES, J. – MUCHA,V. – ZAUJEC, A. – CHLPÍK, J.: 1995. Influence of different farming systems on the changes of the soil chemical properties of orthic luvisol. Acta Fytotechnica L – Enclosure, 1995, s. 31-32.

CHLPÍK, J.: 2001. Nábojová charakteristika hnedozeme vo vzťahu k jej mechanickým a che-mickým  vlastnostiam. In: Acta fytotechnica et zootechnica 4, Nitra, SAV, 2001, s.92-96. ISBN 1335-258X

NÁDAŠSKÝ, J. – CHLPÍK, J. - NOSKOVIČ, J.: 2002. Obsah vybraných ťažkých kovov v pôdnych typoch Hornej Nitry. In : Agriculture, vol. 48, 2002 (6), s. 277-281, ISSN 0551-3677

ZAUJEC,A. – TOBIAŠOVÁ,E. – SZOMBATHOVÁ,N. – CHLPÍK,J.: 2002. Vplyv antropizácie na organickú hmotu ekosystémov. . In : Agriculture, vol. 48, 2002 (6), s. 319-323, ISSN 0551-3677.

NOSKOVIČ, J. – ANTAL, J. – CHLPÍK, J.: 2003. Hodnotenie koncentrácie rozpusteného kyslíka vo vodnom toku v povodí rieky Žitavy. In : Acta horticulturae et regiotecturae, SPU, Nitra, 2003. s. 15 – 18. ISSN 1335-2563

NÁDAŠSKÝ, J. – CHLPÍK, J. – NOSKOVIČ, J. : 2003.  Obsah arzénu a niektorých ťažkých kovov v pôdach nivy rieky Nitra. In : Phytopedon. Bratislava, 2003, Vol. 2, 2003/2. p. 142 -145, ISSN 1336-1120

CHLPÍK, J. - POSPÍŠIL, R.: Plošná charakteristika mechanických a chemických vlastností pôdy na výskumnej báze Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, lokalita Kolíňany. In : Acta fytotechnica et zootechnica, Nitra, VES, 2004, č. 1, s. 6-10, ISSN 1335-258X

JAVOREKOVÁ, S.-VJATRÁKOVÁ, J.- LABUDOVÁ, S.- LABUDA, R.- CHLPÍK, J.: Porovnanie chemických a biologických vlastností černozeme a hnedozeme v pôdnom profile. In. Acta fytotechnica et zootechnica, Nitra, VES, 2004, č. 2, s. 50-56, ISSN 1335-258X

TÓTH, T. – TOMÁŠ, J. – LAZOR, P. – CHLPÍK, J. – JOMOVÁ, K. – HEGEDÜSOVÁ, A.: 2005. Rizikové prvky v pôdach a plodinách Štiavnického regiónu. In : ChemZi. 57. zjazd chemických spoločností. Tatranské Matliare. 1/1 2005. s. 285 – 286, ISSN 1336-7242

SZOMBATHOVÁ, N. – CHLPÍK, J. – NÁDAŠSKÝ, J. – NOSKOVIČ, J. 2005. Morfo-logická charakteristika a fyzikálne vlastnosti pôdnych typov Prírodnej rezervácie Žitavský luh.  In : Acta Fytotechnica et Zootechnica, SPU Nitra,  2/2005, s. 41 – 48,  ISSN 1335-258X

NOSKOVIČ, J. - ANTAL, J. - JEDLOVSKÁ, L. – CHLPÍK, J.: 2006. Hodnotenie koncentrá-cií amónneho a dusičnanového dusíka vo vodnom toku v povodí rieky Žitava. (Evaluation  of Nitrate and Ammonium Nitrogen Concentrations in Water Course in the River Žitava Basin) In. Acta horticulturae et regiotecturae, roč. 9, SPU, Nitra, s. 261 – 265, (mimoriadne číslo) 2006 ISSN 1335-2563

POSPÍŠIL, R. – CHLPÍK, J. – MITRUŠKOVÁ, M. Vplyv biokalu po výrobe bioplynu na chemické vlastnosti a obsah organickej hmoty v pôde. In. Acta horticulturae et regiotecturae, roč. 9, SPU, Nitra, s. 276 – 281, (mimoriadne číslo) 2006 ISSN 1335-2563

ŠIMANSKÝ, V. – TOBIAŠOVÁ, E. – CHLPÍK, J. 2006. Vplyv obrábania pôdy a hnojenia na pôdnu štruktúru a chemické vlastnosti hnedozeme. In. Acta fytotechnica et zootechnica. roč. 9. 3/2006. Nitra. S. 75-80. ISSN 1335-258X

STANKOVIČOVÁ, K. – NOVÁK, J. – BAJLA, J. – CHLPÍK, J. 2008. Penetration Resistance of Soil On The Year-Long Using Mountain Pasture By The Cattle. (Penetračný odpor pôdy na celoročne využívanom horskom pasienku hovädzím dobytkom. In. Journal Central European Agriculture.  Vol. 9. (2008) No. 2. p. 311-316. ISSN 1332-9049


print Formát pre tlač

Vyhledávání

Translation

Otázky a odpovede

Rýchle otázky a odpovede
Meno
Text
Kontrola captcha
Počul som, že robíte rozbor pôdy.Ak áno - aká veľká má byť vzorka, koľko trvá rozbor a čo stojí
Dobry den, staci priniest vzorku pody na rozbor? Kolko sa plati za rozbor pody?Dakujem
Dobry den, staci priniest vzorku pody na rozbor? Kolko sa plati za rozbor pody?Dakujem
Dobrý deň, chcem sa spýtať, či Vaša katedra robila rozbor pôdneho horizontu Slovenska v rámci fyzikálneho zloženia pôdy, kamene, jednoliate skal. Zaujíma ma oblasť Žarnovice. Dakujem za odpoved. 0915 / 953 046
123456
123456