Zdroj: http://www.kpg.fapz.uniag.sk/index.php?a=23  •  Vydané: 7.10.2010 14:08  •  Autor: Jurajko

Publikačná činnosť

Vybrané publikácie:
Kvalifikačné práce

CHLPÍK, J. 1999. Nábojová charakteristika vybraných pôdnych typov vo vzťahu k sorpčným vlastnostiam. Dizertačná práca. Nitra. 1999. 70 s.

CHLPÍK, J. : 2005. Psychologické aspekty osobnosti vysokoškolského učiteľa. Záverečná práca z vysokoškolskej pedagogiky a psychológie. Nitra. 2005.  42 s.

CHLPÍK, J.: 2008. Nábojová charakteristika dominantných pôdnych typov Slovenska. Habilitačná práca. Nitra. 2008. 113 s.

Skriptá

HANES, J. – MUCHA,V. – SISÁK, P. – ZAUJEC, A. – CHLPÍK, J.: 1995. Pedológia (praktikum). VES VŠP, Nitra, 1995. 154 s. ISBN 80-7137-195-5

ZAUJEC, A. – CHLPÍK, J. – TOBIAŠOVÁ, E. – SZOMBATHOVÁ, N.: 2002. Pedológia. 1. vydanie . Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2002. 98 s. ISBN 80-8069-090-1

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

TOMÁŠ,J.-VOLLMANOVÁ,A.-TÓTH,T.-LAZOR,P.-LAHUČKÝ,L.-PARILÁKOVÁ,K. - CHLPÍK, J.: Vhodnosť extrakčných činidiel pre stanovenie mobilizovateľných a mobilných foriem ťažkých kovov. In : Chemické listy, Praha, 2004, roč. 98, vol. 8., s. 1064 -1065, ISSN 0009-2770

ZAUJEC, A. – SZOMBATHOVÁ, N. – TOBIAŠOVÁ, E. – CHLPÍK, J.: Characterisation of Humic Substances Extracted from Lignite. In : Chemické listy. S. 3rd Meeting on Chemistry & Life. Brno. Ročník 99. 2005. s. 178 – 179 ISSN 0009-2770

ŠIMANSKÝ, V. - TOBIAŠOVÁ, E. – CHLPÍK, J. 2008. In. Soil Tillage and Fertilization of Orthic Luvisol and Their Influence on Chemical Properties, Soil Structure Stability and Carbon Distribution in Water-stable Macro-aggregates.  In:  Soil & Tillage Research, Vol. 100, 2008, N. 1-2, p. 125-132

SZOMBATHOVÁ, N. – LUSTER, J. – DEBSKÁ, B. – ZAUJEC, A. – MACÁK, M. – ŠIMANSKÝ, V. – TOBIAŠOVÁ, E. – CHLPÍK, J. 2008. DTA and Fluorescence Spectra of Humic Acids as Indicators of Human Influence on Soil. In: Chemické listy (S) 4th meeting on Chemistry and Life. Faculty of Chemistry, Brno, University of technology. Ročník 102. s. 463-464. ISSN 1803-2389

ZAUJEC, A. – ŠIMA, J. - CHLPÍK, J. - SZOMBATHOVÁ, N.– TOBIAŠOVÁ, E. 2008.   13C NMR Spectroscopy of Humic Acids Ectracted from Incubated Plant Residues in Haplic Luvisol.  In: Chemické listy (S) 4th meeting on Chemistry and Life. Faculty of Chemistry, Brno, University of technology. Ročník 102. s. 1200-1201. ISSN 1803-2389

Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

HANES, J. – MUCHA,V. – ZAUJEC, A. – CHLPÍK, J.: 1995. Influence of different farming systems on the changes of the soil chemical properties of orthic luvisol. Acta Fytotechnica L – Enclosure, 1995, s. 31-32.

CHLPÍK, J.: 2001. Nábojová charakteristika hnedozeme vo vzťahu k jej mechanickým a che-mickým  vlastnostiam. In: Acta fytotechnica et zootechnica 4, Nitra, SAV, 2001, s.92-96. ISBN 1335-258X

NÁDAŠSKÝ, J. – CHLPÍK, J. - NOSKOVIČ, J.: 2002. Obsah vybraných ťažkých kovov v pôdnych typoch Hornej Nitry. In : Agriculture, vol. 48, 2002 (6), s. 277-281, ISSN 0551-3677

ZAUJEC,A. – TOBIAŠOVÁ,E. – SZOMBATHOVÁ,N. – CHLPÍK,J.: 2002. Vplyv antropizácie na organickú hmotu ekosystémov. . In : Agriculture, vol. 48, 2002 (6), s. 319-323, ISSN 0551-3677.

NOSKOVIČ, J. – ANTAL, J. – CHLPÍK, J.: 2003. Hodnotenie koncentrácie rozpusteného kyslíka vo vodnom toku v povodí rieky Žitavy. In : Acta horticulturae et regiotecturae, SPU, Nitra, 2003. s. 15 – 18. ISSN 1335-2563

NÁDAŠSKÝ, J. – CHLPÍK, J. – NOSKOVIČ, J. : 2003.  Obsah arzénu a niektorých ťažkých kovov v pôdach nivy rieky Nitra. In : Phytopedon. Bratislava, 2003, Vol. 2, 2003/2. p. 142 -145, ISSN 1336-1120

CHLPÍK, J. - POSPÍŠIL, R.: Plošná charakteristika mechanických a chemických vlastností pôdy na výskumnej báze Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, lokalita Kolíňany. In : Acta fytotechnica et zootechnica, Nitra, VES, 2004, č. 1, s. 6-10, ISSN 1335-258X

JAVOREKOVÁ, S.-VJATRÁKOVÁ, J.- LABUDOVÁ, S.- LABUDA, R.- CHLPÍK, J.: Porovnanie chemických a biologických vlastností černozeme a hnedozeme v pôdnom profile. In. Acta fytotechnica et zootechnica, Nitra, VES, 2004, č. 2, s. 50-56, ISSN 1335-258X

TÓTH, T. – TOMÁŠ, J. – LAZOR, P. – CHLPÍK, J. – JOMOVÁ, K. – HEGEDÜSOVÁ, A.: 2005. Rizikové prvky v pôdach a plodinách Štiavnického regiónu. In : ChemZi. 57. zjazd chemických spoločností. Tatranské Matliare. 1/1 2005. s. 285 – 286, ISSN 1336-7242

SZOMBATHOVÁ, N. – CHLPÍK, J. – NÁDAŠSKÝ, J. – NOSKOVIČ, J. 2005. Morfo-logická charakteristika a fyzikálne vlastnosti pôdnych typov Prírodnej rezervácie Žitavský luh.  In : Acta Fytotechnica et Zootechnica, SPU Nitra,  2/2005, s. 41 – 48,  ISSN 1335-258X

NOSKOVIČ, J. - ANTAL, J. - JEDLOVSKÁ, L. – CHLPÍK, J.: 2006. Hodnotenie koncentrá-cií amónneho a dusičnanového dusíka vo vodnom toku v povodí rieky Žitava. (Evaluation  of Nitrate and Ammonium Nitrogen Concentrations in Water Course in the River Žitava Basin) In. Acta horticulturae et regiotecturae, roč. 9, SPU, Nitra, s. 261 – 265, (mimoriadne číslo) 2006 ISSN 1335-2563

POSPÍŠIL, R. – CHLPÍK, J. – MITRUŠKOVÁ, M. Vplyv biokalu po výrobe bioplynu na chemické vlastnosti a obsah organickej hmoty v pôde. In. Acta horticulturae et regiotecturae, roč. 9, SPU, Nitra, s. 276 – 281, (mimoriadne číslo) 2006 ISSN 1335-2563

ŠIMANSKÝ, V. – TOBIAŠOVÁ, E. – CHLPÍK, J. 2006. Vplyv obrábania pôdy a hnojenia na pôdnu štruktúru a chemické vlastnosti hnedozeme. In. Acta fytotechnica et zootechnica. roč. 9. 3/2006. Nitra. S. 75-80. ISSN 1335-258X

STANKOVIČOVÁ, K. – NOVÁK, J. – BAJLA, J. – CHLPÍK, J. 2008. Penetration Resistance of Soil On The Year-Long Using Mountain Pasture By The Cattle. (Penetračný odpor pôdy na celoročne využívanom horskom pasienku hovädzím dobytkom. In. Journal Central European Agriculture.  Vol. 9. (2008) No. 2. p. 311-316. ISSN 1332-9049